Позовна заява до господарського суду.

Написання позовної заяви не є легким завданням. Навіть досвідчений юрист підходить скрупульозно підходить до цієї справи, слідуючи всім вимогам закону. Від того, наскільки грамотно ви складете заяву та обґрунтуєте позовні вимоги, залежить результат її розгляду.
Як складається позовна заява до господарського суду встановлюється Господарським процесуальним кодексом України. Стаття 54 даного закону визначає основні вимоги до змісту заяви. Так, позовна заява має містити наступне.
1. Найменування господарського суду. Тобто, перш за все необхідно розібратись, до якого суду буде подана Ваша заява. Її необхідно подати керуючись правилами підвідомчості, що встановлені третім розділом вищевказаного кодексу.
2. Якщо заява до господарського суду подається від імені юридичної особи, або такою особою є інша сторона спору, зазначається її найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності. Щодо фізичних осіб – відповідно зазначається прізвище, ім’я та по-батькові, місце проживання та індивідуальний ідентифікаційний номер. Найменування сторін слід писати повністю, без скорочень. Ставити ініціали замість ім’я та по-батькові теж недопустимо. Поштова адреса сторін обов’язково має містити індекс, найменування населеного пункту, повне найменування вулиці (проспекту чи ін.), номерів будинків та квартир.
Фізична особа при подачі позову має підтвердити статус суб’єкта підприємницької діяльності, вказавши номер та серію свідоцтва.
3. Ціна позову. Якщо позов підлягає грошовій оцінці необхідно зазначити його ціну. В разі, якщо спір виник при укладенні, зміні чи розірванні господарського договору, замість ціни позову вказується сума такого договору.
4. Зміст позовних вимог. Якщо позов було подано до кількох відповідачів необхідно викласти свої вимоги щодо кожного з них.
5. Виклад  обставин,  на  яких  грунтуются  позовні  вимоги. Позивач зобов’язаний детально викласти обставини, на підставі яких було подано позов. Це можна зробити за таким планом:
а) які права Ваші та законні інтереси було порушено (при цьому наводьте повні посилання на норми законів – номер, назву, дату);
б) які дії відповідача стали причиною таких порушень;
в) якими доказами підтверджується викладене в позові.
Наводьте повні посилання на які ви спираєтесь
Також на позивача покладається обов’язок скласти розрахунок сум, що оспорюються чи стягуються з відповідача. У тексті позову необхідно зазначити норми законодавства на підставі яких він подається.
6. Якщо позовна заява до господарського була подана після того як було вжито заходів досудового врегулювання, про це також треба обов’язково вказати.
7. В кінці заяви викладається перелік документів і інших доказів. Без зазначення доказів, цей перелік виглядає приблизно так:
а) копія претензії (у разі вжиття заходів досудового врегулювання);
б) квитанція поштового відправлення з описом вкладення (що свідчить про відправлення відповідачеві копії позовної заяви);
в) документ, що свідчить про сплату судового збору (квитанція установи банку про прийняття готівкових коштів або платіжне доручення на безготівкове перерахування);
г) довіреність, чи інший документ, який підтверджує повноваження представника позивача.
Документи подаються до суду в оригіналах або належним чином засвідчених копіях. Якщо законодавством не передбачено спеціального порядку засвідчення копій документів, такі копії можна завірити самостійно надписом «копія вірна», підписом та печаткою (у разі її наявності).
Господарський кодекс передбачає, що у заяві може бути викладена інша інформація, якщо вона має значення для спору і необхідна для її правильного його вирішення.
Позовна заява до господарського суду підписується позивачем або його представником. У разі подання заяви від імені юридичної особи, вона підписується її повноважною особою. Такою особою є директор (якщо в установчих документах передбачене право на подання позовів), або працівник, що був на це уповноважений відповідною довіреністю.
При подачі позовної заяви обов’язково необхідно отримати документ, що свідчить про передачу її до господарського суду.
Отже, пункт за пунктом, заява до господарського суду складена! Нехай ваш спір буде вирішено швидко та справедливо!